Strona startowaO firmieOfertaPoradyKontakt
Międzynarodowy transport zmarłych

W przypadku, gdy śmierć bliskiej dla Państwa osoby nastąpi za granicą, w celu przywiezienia jej ciała do kraju, gdzie ma zostać pochowana, należy koniecznie dokonać dodatkowych formalności. Proces postępowania w takiej sytuacji jest regulowany przez rozporządzenie ministra zdrowia.

Rozporządzenie to mówi, że aby przewieść ciało zmarłej osoby do kraju, potrzebne są oświadczenia dwóch stron:

1. Pierwsza z nich to państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy dla miejsca, z którego ciało danej osoby jest przywożone. Wydaje on zezwolenie na:

1) przewóz zwłok w granicach państwa:
a) środkami transportu drogowego - na odległość powyżej 60 km,
b) środkami transportu kolejowego, lotniczego i wodnego - na każdą odległość;

2) wywóz ciała poza granice państwa.

2. Druga strona to starosta właściwy dla miejsca, w którym ciało ma być pochowane, który w porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, wydaje zezwolenie na sprowadzenie zmarłego z obcego państwa.

Wydanie owych zezwoleń następuje w drodze decyzji administracyjnej na pisemny wniosek osoby uprawnionej do pochowania zmarłej osoby, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku. Ponadto istnieje szereg wymogów dotyczących środków transportu przeznaczonych do przewozu zmarłych.

Możemy pomóc w:
- w uzyskaniu zezwoleń w polskich urzędach
- wyrabianiu polskich oraz zagranicznych dokumentów
- tłumaczeniu niezbędnych dokumentów
- załatwieniu dokumentacji odpraw celnych i sanitarnych
- załatwieniu formalności i spełnieniu wymogów sanitarnych i prawnych co do rodzaju i sposobu przewozu.Copyright: Piotr Lesiak